Ochrona elektroniki przed korozją

W wielu procesach przemysłowych powstają jako produkt uboczny, kwasy i gazy korozyjne, takie jak wodorosiarczek (H2S), dwutlenek siarki (S2), tlenki azotu (NOx) lub amoniak (NH3).

Gazy te dostają się do pomieszczeń elektrycznych, operacyjnych poprzez dopływ świeżego powietrza oraz nieszczelności w przegrodach budowlanych i drzwiach. W połączeniu z wilgotnością atmosferyczną, gazy powodują uszkodzenia korozyjne na elektronice sterującej.

Ze względu na ciągłą miniaturyzację i nowe wytyczne, takie jak zastąpienie wytrzymałego ołowiu srebrem wrażliwym na korozję (przepisy RoHS) elementy sterowania stają się bardziej wrażliwe na korozję atmosferyczną. Od tamtej pory komponenty SMT/SMD były coraz bardziej narażone na korozję, chociaż są one hermetycznie zamknięte.

W zależności od rodzaju i poziomu zanieczyszczenia szkody mogą wystąpić bardzo szybko lub dopiero po latach.

Wykazano, że korozja zmniejsza wydajność urządzeń elektronicznych, zwiększając koszty napraw i ostatecznie zmniejszając wydajność produkcji. Ze względu na te aspekty firmy zajmują się mierzeniem korozji w pomieszczeniach produkcyjnych i podejmowaniem aktywnych środków zaradczych. Często korozja, która powoduje zatrzymanie procesu jest niezauważalna na coraz mniejszych układach sterujących i przekaźnikach. Dotyczy to również innych urządzeń procesowych, takich jak na przykład sprężarki chłodzone powietrzem, wymienniki ciepła ulegają szybkiemu zużyciu przez występowanie gazów korozyjnych. Wszystkim tym problemom można zapobiec stosując odpowiednie rozwiązania.

Prognozy pomiaru i uszkodzeń spowodowanych przez korozję

Siarkowodór (H2S) jest bardzo żrącym kwasem i jest niepożądanym produktem ubocznym wielu procesów chemicznych w zakładach przemysłowych, takich jak petrochemia czy przemysł papierniczy.

Stężenia gazu mierzy się w częściach na miliard (ppb). Dla porównania: 1ppb odpowiada kropli wody w pojemniku o pojemności 50 000 litrów.

Już stężenie 3 ppb tego gazu powoduje uszkodzenie w taki sposób, że komponent elektroniczny może ulec uszkodzeniu w ciągu 5 lat. Przy 50 ppb, spodziewana jest awaria po 6 miesiącach.

Przemysł
papierniczy

Czytaj więcej...

Przemysł metalurgiczny
i petrochemiczny

Czytaj więcej...

Muzea
i archiwa

Czytaj więcej...

Centra IT
i bazy danych

Czytaj więcej...